Województwo Śląskie

EEA

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

The European Enterprise Promotion Awards

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej 12. edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Polska uczestniczy w konkursie od 2006 roku. Rolę organizatora konkursu w Polsce pełni Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z urzędami marszałkowskimi poszczególnych województw.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości:
  Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
 2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze:
  Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
 3. Rozwój środowiska biznesowego:
  W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
 4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności:
  Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
 5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami:
  Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
 6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne:
  Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Konkurs jest przeprowadzany na etapie krajowym i ogólnoeuropejskim. Selekcja zgłoszeń kandydatów obejmuje dwa etapy i rozpoczyna się od przesłania zgłoszenia do urzędu marszałkowskiego województwa właściwego dla siedziby kandydata. Zgłoszenia do konkursu na poziomie europejskim zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2018 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Kandydaci do nagrody mający swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego zobowiązani są przesłać do 18 maja 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (jednocześnie w formatach *.doc i *.pdf) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na adres gospodarka@slaskie.pl.

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_pl

Dodatkowych informacji na temat etapu krajowego Konkursu udzielają pracownicy:

Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie