Województwo Śląskie

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.

Dla zrealizowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wyznaczającej ramy dla określania celów, opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz przepisami dotyczącymi kontroli zarządczej. System jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa ustalił następujące cele:

 • analizowanie potrzeb klientów i stałe doskonalenie świadczonych usług,
 • zapewnienie dostępności informacji poprzez prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej,
 • doskonalenie metod zarządzania zasobami ludzkimi, polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych oraz stanu infrastruktury i środowiska pracy,
 • utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim.

Powyższe cele realizowane są przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Deklaracja Zarządu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa deklaruje spełnienie mających zastosowanie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu, w tym w zakresie kontroli zarządczej, na bieżąco podejmując działania mające na celu identyfikowanie, analizowanie i reagowanie na możliwe zagrożenia, mogące wpływać na zdolność Urzędu do realizacji zadań. Zarząd wraz z pracownikami Urzędu zobowiązują się do realizacji przyjętych w niniejszej Polityce celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz podnoszenia jakości usług świadczonych dla Klientów Urzędu, dążąc do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poddawanego okresowym przeglądom.

Za Zarząd Województwa

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

Katowice, dnia 25 kwietnia 2017 roku


Ankieta - oceń urząd

Badanie satysfakcji Klienta Urzędu z wykorzystaniem jednolitego treściowo kwestionariusza ankietowego


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie