Województwo Śląskie

Rolnictwo

Tereny wiejskie

Na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21% mieszkańców regionu i 6,8% ludności wiejskiej Polski.

Województwo śląskie zbyt często kojarzone jest tylko z przemysłem ciężkim i górnictwem, podczas gdy powierzchnia użytków rolnych wynosząca 486 tys. ha stanowi 39,4% powierzchni województwa - w kraju 51,7%.

Stosunkowo mały obszar użytków rolnych przy wysokim zaludnieniu powoduje, że na statystycznego mieszkańca naszego województwa przypada jedynie 0,11 ha, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 0,42 ha.

Średnia wielkość gospodarstw wynosi 4,5 ha, w tym użytków rolnych 4 ha, co w konsekwencji sprawia, że rolnictwo województwa śląskiego należy do najbardziej rozdrobnionych w kraju (14 miejsce).

Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny - 54% powierzchni, drugi pod względem wielkości jest subregion zachodni - 49% powierzchni. W pozostałych dwóch subregionach - centralnym i południowym - udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej powierzchni jest podobny i wynosi nieco ponad 36%.

Priorytetem w strategii rozwoju obszarów wiejskich jest realizacja inwestycji w infrastrukturze technicznej. Rozwój infrastruktury jest istotnym elementem podnoszenia poziomu cywilizacyjnego, a także warunkiem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności terenów wiejskich jako przestrzeni inwestycyjnej, co winno przekładać się na rozwój gospodarczy i społeczny tych obszarów.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich winien koncentrować się wokół agroturystyki, przetwórstwa rolnego oraz usług, tak produkcyjnych jak bytowych oraz wysokospecjalistycznych: doradztwo produkcyjne, finansowe, prawne, usługi bankowe itp.

W Województwie Śląskim realizuje się wiele programów oraz konkursów mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz aktywizację społeczności lokalnej.Zobacz aktualności

więcej w kategorii: rolnictwo

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie